Напрямки наукової роботи кафедри

ІНФОРМАЦІЯ

про науково-дослідні роботи, що виконуються на факультеті у межах робочого часу викладачів

№ з/п Назва кафедри Тема НДР Колективна/ індивідуаль-на Науковий керівник / Виконавець Результати (захисти дисертацій, публікації – кількість, за жанрами) Анотований опис отриманих результатів (15-20 рядків)
1 2 3 4 5 6 7
1. Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 1. Культура польської меншини Правобережної України.

2. Використання етнічного чинника в екскурсійних маршрутах

Індивідуальна Баженова С.Е. Опубліковано статті На основі архівних та документальних даних досліджено пам’ятки архітектури в системі палацово-ландшафтної творчості та їх використання у туризмі.

Досліджувався також вплив етнічного чинника в підготовці екскурсій по маршрутах, які охоплювали палацово-ландшафтні пам’ятки Поділля.

2. Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 1.Електронна Україна, цифрове урядування, цифрова економіка

2. Державне регулювання туристичної галузі.

 

Індивідуальна Матвейчук Л.О. Опубліковано розділ монографії, статті у закордонних виданнях та тези у збірниках комунікативних заходів Досліджено теоретичні аспекти цифрової економіки, враховуючи нагальність та актуальність цього напряму за сучасних умов формування інформаційного суспільства та цифровізації економічних відносин його учасників, глобалізаційних економічних процесів та процесів інтеграції до єдиного світового цифрового ринку. Здійснено аналіз понятійно-категоріального апарату, який присутній у наукових дослідженнях з проблематики цифрового розвитку економіки; виявлено поліваріантність наукових визначень дефініції «цифрова економіка» та виділено спільну ознаку в трактуванні цього типу економіки – широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій.
3 Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 1. Розвиток туристичної інфраструктури в Україні Індивідуальна Ковтуник І. І. Опубліковані монографії, статті, тези Термін «інфраструктура» вперше був застосований у працях А. Маршала і Д. Кларка в першій половині ХХ ст. Зазначені науковці визначали інфраструктуру як сукупність галузей та видів діяльності, які обслуговують виробництво і населення. Згідно Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про туризм» туристична інфраструктура – це сукупність різних суб’єктів туристичної діяльності: а) готелі; б) туристичні комплекси; в) кемпінги; г) мотелі; д) пансіонати; е) підприємства харчування, транспорту, заклади культури та спорту. Основна мета створення зазначених суб’єктів в Україні – забезпечення прийому, обслуговування і перевезення туристів. Відтак, туристична інфраструктура – це сукупність штучно створених рекреаційних закладів та супутніх об’єктів, побудованих для загального користування за рахунок державного інвестування або іноземних інвестицій: автомобільні і залізничні дороги, аеропорти, пункти пропуску та ін.

Сьогодні для розвитку туристичної інфраструктури необхідно раціонально використовувати туристично-рекреаційний потенціал регіонів України, активізувати та удосконалити маркетингове і рекламно-інформаційне забезпечення на регіональному, державному та міжнародному рівнях, покращити державне регулювання в сфері туризму. Для стимулювання підприємств туристичної галузі необхідно здійснити економіко-фінансову підтримку їх розвитку, покращити кадрове забезпечення, створити ефективні партнерські зв’язки між державою і бізнесом задля впровадження інновацій у туристичні продукти та розвиток інфраструктури. Туристична інфраструктура України потребує детального дослідження.

4 Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 1. Сучасні інформаційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі

2. Аспекти розвитку ділового туризму в Україні

Індивідуальна Марусей Т.В. Опубліковані статті та тези доповіді

 

Проаналізовано особливості розвитку ділового туризму в Україні. Виділено головні складові бізнес-системи та визначено перспективу її розвитку в майбутньому. Розглянуто повний пакет послуг конференц-сервісу та виокремлено, які туристичні об’єкти в повній мірі можуть його реалізовувати в межах досліджуваної території. Розглядається сучасний стан ділового туризму в Україні, розкриваються основні проблеми його розвитку, пропонуються шляхи їх вирішення з метою перетворення ділового туризму у високоприбуткову галузь вітчизняної економіки. Визначено, що сучасний туризм із діловою метою стає найбільш перспективним видом туризму через свою позасезонність, прогностичність, орієнтацію на клієнта з високим рівнем доходу. При цьому головним гальмом розвитку ділового туризму є відсутність належного готельного господарства. Інфраструктурне й інформаційне облаштування туристичних об’єктів не відповідає сучасним вимогам.
5 Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи Розвиток туристичних та готельно-ресторанних регіонів     Хмельниччини та України індивідуаль-на Олійник О.С. Опубліковані статті і тези В тезах звернена увага на зміни в період сучасних умов євроінтеграції та необхідність змінювати підходи до управління туристичними та готельними підприємствами, вирішуючи тим самим низку проблем з метою покращення добробуту населення та країни загалом.
6 Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 1.      Історія туризму

2.       Історія Поділля

3.      Історія України.

Індивідуальна Хоптяр А.Ю. Опубліковані статті (5) Статті висвітлюють різні аспекти проблематики історії Поділля, зокрема, організацію, перебіг та методи  Голокосту на території Поділля у 1941-43 рр.

Також одна із статей стосується історії літописного міста Бакота та туристичним перспективам Дністровського каньйону.

7 Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 1. Кулінарна етнологія: кухня семи культур і не тільки.

 

2. Ресурсоощадні технології у виробництві функціональних харчових продуктів.

 

3. Особливості організації роботи ЗРГ в умовах пандемії.

Індивідуальна Веселовська Т.Є. 1 колективна монографія,

3 наукових статті (1- Scopus), 2 тези.

Досліджено особливості харчування населення Поділля в залежності від етнічного складу, релігійних вірувань та соціального становища (характерний стиль приготування їжі, практика і традиції, які пов’язані з культурою та кулінарним мистецтвом країни), кухні різних країн світу. Подані дослідження гостинності в міжкультурному спілкуванні як складової туризму.

Розроблена ресурсоощадна технологія виробництва напою функціонального призначення на основі вторинної сировини.

Досліджено організацію переформатування ЗРГ в умовах ресторанної кризи і значення таропакувальних матеріалів в індустрії HORECA.

8 Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 1. Особливості розвитку туриз-му в Україні: релігійні та історичні аспекти.

 

Індивідуальна Опря Б. О. 9 наукових статей Проаналізовано туристичний та історичний потенціал розвитку Хмельницької області, з’ясовано, що туризм є важливим сектором економіки Хмельниччини, а область має значний потенціал у сфері відпочинкового та історичного туризму. Даний регіон має значні туристичні ресурси природного та антропогенного походження. Наявність цих ресурсів дає можливість розвивати такі види туризму як: історичний, сільський (зелений), відпочинковий, спортивний, гастрономічний, релігійний. Найбільш відомим брендом регіону є Кам’янець-Подільський – одне з найцікавіших середньовічних міст України, а Кам’янецька фортеця – є символом та візитівкою міста. Однак на перспективу варто було б розвивати туризм і на інших напрямках та знайомити туристів із іншими туристичними ресурсами області. З’ясовано, що туристичний потенціал Хмельниччини має такі головні складові: мальовнича природа – річка Дністер, парк «Подільські Товтри», ліси, озера; пам’ятки історії та архітектури – Кам’янець-Подільський, Меджибіж, Самчики, Сутківці, Старокостянтинів, Ізяслав; мережа санаторіїв, де можна оздоровитись та полікуватись. Вказано, що для розвитку туристичної галузі в регіоні необхідно організовувати туристичну промоцію Хмельниччини, створювати позитивний імідж області, розбудовувати туристичну інфраструктуру.
9 Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 1. Особливості етнічних кухонь світу

 

Колективна Белінська К.О. Навчально-методичний посібник «Кулінарна етнологія: кухня семи культур і не тільки» Зібрано історичні довідки становлення етнічних кухонь на Поділлі, охарактеризовано їх особливість, традиційну сировину та представлено національні рецептури.